گزارش

کسب رتبه دوم و رتبه سوم پایه های هشتم و نهم در آزمون پیشرفت تحصیلی

اطلاعیه ها

کسب رتبه دوم و رتبه سوم پایه های هشتم و نهم در آزمون پیشرفت تحصیلی مجموعه آموزشی اسوه

کسب رتبه های برتردر رشته های هنرهای دستی و آوایی

اطلاعیه ها

کسب رتبه های برتردر رشته های هنرهای دستی و آوایی توسط دانش آموزان: