طرح شماره پنج به نام تقویت فناوری

طرح های کل سال تحصیلی

هدف اصلی :آموزشی

سایر اهداف مورد نظر:شرکت کلیه دانش آموزان و همکاران در این طرح به منظور تقویت فناوری در آموزشگاه

نام طرح:تقویت فناوری      عنوان طرح:آموزشی      دایره شمول:کل دانش آموزان و همکاران                        مدت زمان اجرا:کل سال تحصیلی               محل پرداخت:موجودی آموزشگاه از پرداختی دانش آموزان       

ردیف عنوان پروژه گونه
(روش اجرا)
(با چه چیز)امکانات مادی
ونیروی انسانی لازم
(چه کسی)مسئول یا
مسئولین پیگیری
(کجا و چه وقت)مکان لازم
و محدوده زمانی اجرا
ملاک و معیار
(ارزشیابی)
نحوه ارزشیابی میزان موفقیت
به درصد
۱ تقویت فناوری انتخاب بهترین cd از طریق نظرخواهی از متخصصین آموزشگاه جایزه-تقدیرنامه-شرکت در اردوی تشویقی دبیران،شورای دانش آموزی آموزشگاه در طول سال تحصیلی از طریق بررسی cd بررسی وضعیت درسی دانش آموزان  
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .