غیبت فرزندان خود را مدیریت کنید

غیبت فرزندان خود را مدیریت کنید

اطلاعیه-پایه هشتم

غیبت هریک از دانش آموزان از طریق پیامک به والدین هر روز اطلاع رسانی می شود.

با توجه به اینکه هریک از دانش آموزان می توانند در نوبت تحصیلی تنها 3 غیبت موجه داشته باشند.

خواهشمند است غیبت فرزندان خود را مدیریت کنید.غیبت هریک از دانش آموزان از طریق پیامک به والدین هر روز اطلاع رسانی می شود. اما لازم است، همان روز برای موجه نمودن غیبت، از طریق شماره ۰۹۹۰۸۵۳۲۲۶۲ در کانال تلگرام یا به صورت تلفنی به مدرسه علت را گزارش دهید.