برگزاری محفل قرآنی

برگزاری محفل قرآنی دبیرستان دخترانه اسوه