اجرای نمایش دبیرستان اسوه در مکان میدان نقش جهان

اجرای نمایش دبیرستان اسوه در مکان میدان نقش جهان با همکاری موسسه گردشگری زمین پویان