برگزاری اولین نماز جماعت دبیرستان دخترانه اسوه

برگزاری اولین نماز جماعت دبیرستان دخترانه اسوه