به منظور آگاهی دانش آموزان از رشته های هنرستانی برنامه ی بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان فضیلی

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان فضیلی

اطلاعیه-پایه نهم

دبیرستان دخترانه اسوه به منظور آگاهی دانش آموزان از رشته های هنرستانی برنامه ی بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان فضیلی را ترتیب داد

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید...