ایجاد انگیزه درسی در دبیرستان

ایجاد انگیزه درسی در دبیرستان

طرح های کل سال تحصیلی

یکی دیگر از طرح های مهم دبیرستان اسوه ایجاد انگیزه درسی در دبیرستان است

در این طرح با ایجاد حس مسئولیت پذیری و شرکت دادن دانش آموزان در امور مختلف و اهدا جوایز مدرسه ای جذاب و شاداب ایجاد می نماییم.