کلاس شکوفای دو آزمایش فیزیک (چگالی) وزیست (شناسایی نشاسته وچربی)

کلاس شکوفای دو آزمایش فیزیک (چگالی) وزیست (شناسایی نشاسته وچربی)

بهداشت و آزمایشگاه

آزمایشگاه های شیرین دبیرستان اسوه با تشکر از سرکار خانم علیزاده برای مشاهده تصاویر کلیک کنید...