تشویق دانش آموزانی که طرح خداحافظ همراه من را اجرا کردند

رویداد

دبیرستان دخترانه اسوه از دانش آموزانی که در طرح خداحافظ همراه من شرکت کردند تقدیر به عمل آورد

 

دبیرستان دخترانه اسوه به منظور تشویق دانش آموزان از تغذیه سالم مراسم بازدید از کارخانه شیر پگاه را درنظر دارد