تشویق دانش آموزانی که طرح خداحافظ همراه من را اجرا کردند

رویداد

دبیرستان دخترانه اسوه از دانش آموزانی که در طرح خداحافظ همراه من شرکت کردند تقدیر به عمل آورد