sss

تشویق دانش آموزانی که طرح خداحافظ همراه من را اجرا کردند

رویداد

دبیرستان دخترانه اسوه از دانش آموزانی که در طرح خداحافظ همراه من شرکت کردند تقدیر به عمل آورد

 

دبیرستان دخترانه اسوه به منظور تشویق دانش آموزان از تغذیه سالم مراسم بازدید از کارخانه شیر پگاه را درنظر دارد