نمونه ایی از تدریس مجازی سرکار خانم میری دبیرکار و فناوری دبیرستان اسوه

دیزاین تراکت در وورد