برگزاری سرود همگانی دبیرستان دخترانه اسوه

برگزاری سرود همگانی مسابقات پرسش مهر