اجرای نمایش عصر صفوی دختران دبیرستان دخترانه اسوه در میدان نقش جهان اصفهان