اجرای تئاتر دبیرستان اسوه در جشنواره و کسب مقام اول

اجرای تئاتر دبیرستان اسوه در جشنواره و کسب مقام اول