بوجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی

بوجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی

اطلاعیه پایه هفتم

سنجش مستمر پیشرفت تحصیلی، فرآیند گردآوری مداوم اطلاعات درباره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و تجزیه و‌تحلیل و بازخورد دادن به آن به منظور قضاوت درباره اثربخشی تدریس و کفایت برنامه‌های آموزشی است.

بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی

bojeh

bojeh1

 bojeh2