دانش آموزان علاقه مند به همکاری با معاونت پرورشی

دانش آموزان علاقه مند به همکاری با معاونت پرورشی

اطلاعیه ها

اطلاعیه معاونت پرورشی دبیرستان دوره اول پسرانه اسوه

 دانش آموزان علاقه مند به همکاری با معاونت پرورشی که تمایل و توانایی مشارکت در موارد زیر را دارند ، به معاونت پرورشی اطلاع دهند تا از بین داوطلبان ، مسئولین هر بخش مشخص شود :

 مسئول نماز (۱ نفر)
 مسئول صبحگاه (۱ نفر)
مسئول کتابخانه (۱ نفر)
 ناظر نظافت (۱ نفر)
 یاور پرورشی (برای هر کلاس ۱ نفر ، کلاً ۶ نفر)