برای ساختن فرزندان

برای ساختن فرزندان

راه کارهای مشاوره ایی

راه کارهای مشاوره ایی نوجوانان

برای ساختن فرزندان
باید نخست خویش را بسازی،
در غیر اینصورت، فرزندان را برای نیازهای حیوانی، فرار از تنهایی
یا پر کردن چاله‌های وجودت
پدید آورده‌ای!!