برگزاری جشن رتبه ها دبیرستان پسرانه اسوه

برگزاری جشن رتبه ها دبیرستان پسرانه اسوه