برگزاری صبحگاه با موضوع بزرگداشت حافظ

برگزاری صبحگاه با موضوع بزرگداشت حافظ

اطلاعیه دانش آموزی

برگزاری مراسم بزرگداشت حافظ در مکان دبیرستان متوسطه دوم اسوه