جلسه آموزش خانواده با موضوع روان شناسی انتخاب و نقش خانواده در هدایت تحصیلی

جلسه آموزش خانواده با موضوع روان شناسی انتخاب و نقش خانواده در هدایت تحصیلی

دبیرستان پسرانه اسوه به منظور راهنمایی دانش آموزان پایه نهم به سمت رشته های مورد علاقه ی خود جلسه ایی ترتیب داد.

دبیرستان پسرانه اسوه به منظور راهنمایی دانش آموزان پایه نهم به سمت رشته های مورد علاقه ی خود جلسه ایی ترتیب داد.

در این جلسه از والدین دانش آموزان دعوت به عمل آمد و توسط مشاور جلسه ایی ترتیب داده شد تحت عنوان روانشناسی انتخاب و نقش خانواده در هدایت تحصیلی