کسب رتبه پنجم در آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم دبیرستان پسرانه اسوه

کسب رتبه پنجم در آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم دبیرستان پسرانه اسوه

کسب رتبه پنجم مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان اصفهان را به دبیرستان پسرانه اسوه تبریک میگوییم.

کسب رتبه پنجم مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم در سطح دبیرستان های پسرانه استان اصفهان را به دبیرستان پسرانه اسوه تبریک میگوییم.