اهدا جایزه به نفرات اول دوم و سوم آزمون مبتکران

نفرات اول دوم و سوم آزمون مبتکران

دبیرستان پسرانه اسوه در هر ماه از دانش آموزان آزمون مبتکران برگزار میکند.

دبیرستان پسرانه اسوه در هر ماه از دانش آموزان آزمون مبتکران برگزار میکند.

اسامی نفرات برتر آزمون مبتکران

پایه هفتم ارشیا ایل بیگی نفر اول آزمون مبتکران
پایه هفتم امیر حسین زائری نفر دوم آزمون مبتکران
پایه هفتم آرمان قوامی نفر سوم آزمون مبتکران
پایه هشتم امیر کسری مرادی نفر اول آزمون مبتکران
پایه هشتم شنتیا دارویی نفر دوم آزمون مبتکران
پایه هشتم محمد رضا شفیعی نفر سوم آزمون مبتکران
پایه نهم پویا ترکی نفر اول آزمون مبتکران
پایه نهم عرفان کاظمی نفر دوم آزمون مبتکران
پایه نهم عادل احمدیان نفر سوم آزمون مبتکران
تبریک به دانش آموزان سخت کوش و تشکر ار اولیا و دبیران محترم