افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان اسوه در مسابقات فرهنگی هنری ادبی

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان اسوه در مسابقات فرهنگی هنری ادبی

رخدادها

کسب رتبه دوم ناحیه توسط گروه نمایشنامه خوانی دبیرستان اسوه در مسابقات فرهنگی هنری ادبی ناحیه سه را به دبیران دانش آموزان و اولیا محترم تبریک میگوییم.