برگزاری مراسم تولد برای دانش آموزان

دبیرستان دخترانه متوسطه دوم اسوه